Menu Luk

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER SOM PDF-FIL finder du HER

Navn og hjemsted
§ 1
Foreningens navn er Bjerre Herreds Svømmeklub, stiftet den 1. december 1978.
Foreningens hjemsted er svømmehallen på Nørremarksvej 3 i Hornsyld, Hedensted Kommune.

Formål
§ 2
Klubbens formål er at virke for svømningens fremme, at skabe et godt kammeratskab og at styrke sammenholdet.

Medlemskab
§ 3
Stk. 1. Foreningens medlemmer er dels aktive, dels passive.

Stk. 2. Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler imod foreningens vedtægter, modarbejder dens interesser, eller på anden måde udviser forhold, der er skadelige for foreningen, kan medlemmet af bestyrelsen idømmes karantæne eller udelukkes.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling
§ 4
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 2. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med e-mail til klubbens medlemmer senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage forud.

Stk. 4. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over 50 % af stemmerne), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stk. 6. Vedtægtsændringer skal for at komme til afstemning være opført på generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 7. Vedtægtsændringer skal for at opnå gyldighed vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 8. Opnår en vedtægtsændring kun almindeligt flertal, dvs. over 50 % og under 66 2/3 % af stemmerne ved en afstemning, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og her kan forslaget så vedtages med almindeligt stemmeflertal (over 50 % af stemmerne), blandt de fremmødte.

Stk. 9. Aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret og er valgbare.

Generalforsamlingens dagsorden
§ 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og tre stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 kritiske revisorer.
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 6
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Bestyrelse
§ 7
Stk. 1. Mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og sekretær kan udpeges udenfor bestyrelsen.

Stk. 4. Ligeledes kan bestyrelsen tilknytte sig personer til løsning af specielle opgaver i foreningen. Disse kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen med fire på lige og tre på ulige år.

Stk. 6. Efter valg af bestyrelse, vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

Stk. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker ved to særskilte afstemninger. Afstemning foregår skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.

Stk. 8. Efter valg af suppleanter, vælges 2 kritiske revisorer for et år ad gangen.

Bestyrelsesarbejde
§ 8
Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningens arbejde og administrerer dens pengemidler og ejendele.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen.

Stk. 3. Ændringer af foreningens medlemskab af landsdækkende idrætsorganisationer afgøres af bestyrelsen, men skal efterprøves ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Der skal føres forhandlings- og medlemsprotokol.

Regnskab
§ 9
Stk. 1.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og senest den 25.01 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte kritiske revisorer.

Tegningsret
§ 10
Stk. 1.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I dennes fravær af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Foreningen kan meddele prokura.

Hæfteparagraf
§ 11
Stk. 1.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningsophør
§ 12
Stk. 1.
Foreningen kan kun ophæves på to på hinanden dertil indkaldte generalforsamlinger med min. 14 dages mellemrum og max. 30 dages mellemrum. For at denne afgørelse skal have gyldighed, må den have 2/3 flertal.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue m.m., som dog under alle omstændigheder skal tilfalde en forening i Svømmeklubbens nærmiljø, der driver fritidsaktiviteter af idrætslig karakter.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formuen m.m. er effektueret.

Dato: __________ Dirigent: _________________________

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. marts 1979.

Med ændringsforslag på generalforsamlingerne i 1980, 81, 82, 85, 87, 90, 98, 99, 2000, 07, 10, 19, 21