Menu Luk

Forretningsorden

§ 1

Umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på samme vilkår som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 2

Under ansvar overfor foreningens formål samt generalforsamlingen har bestyrelsen følgende faste arbejdsopgaver/ansvarsområder (sv.t. organisationsplan):

 • Varetagelse af sikkerhed.
 • Holdplan, lederpleje og instruktørpåsætning.
 • PR og hjemmeside.
 • Økonomi.
 • Sponsorer.
 • Konkurrenceafdeling.
 • Kontaktpersoner til svømmehold.
 • Stævner.
 • Aktiv Ferie.
 • Rekvisitter/depot.
 • Indkøb af tøj m.v.
 • Svøm Langt arrangement.
 • Juleafslutninger.
 • Instruktørfest.
 • Persondataloven.
 • Samt i øvrigt foreningens daglige drift.

Opgaverne fordeles mellem bestyrelsens medlemmer på konstitueringsmødet. Fordelingen kan til enhver tid tages op til genforhandling, såfremt der fremsættes ønske herom.

§ 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt. Afgørelser er vedtaget, når mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for.

Suppleanter er fuldgyldige medlemmer, hvis stemmer tæller med.

§ 4

I mødet deltager bestyrelsen inkl. suppleanter. Andre kan inviteres efter behov.

§ 5

Der afholdes ordinære  møder ca. 7 gange årligt.

Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden eller to medlemmer fremsætter ønske herom.

§ 6

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg til løsning af særlige opgaver. Heri kan inddrages personer udefra.

§ 7

Der skrives et beslutningsreferat fra møderne af sekretæren.

Referatet tilsendes bestyrelsesmedlemmerne.

Referatet skal senest være udsendt 8 dage efter mødets afholdelse.

§ 8

Dagsorden til møderne skal udsendes senest 4 dage før mødet og bør in­deholde:

 • Godkendelse af referat fra forrige møde.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Siden sidst. (alle).
 • Økonomi.
 • Særpunkter i rækkefølge efter vægt.
 • Åben for tilføjelser (her kan træffes beslutninger, når bestyrelsen er beslutningsdygtig, og accepterer tilføjelsen. Tilføjelser skal ske under punktet godkendelse af dagsorden).
 • Evt. (her kan alt debatteres og intet besluttes).

Punkter til dagsordenen meddeles formanden senest 8 dage før mødet.

 §9

Denne forretningsorden revideres hvert år på 1. møde efter foreningens ordinære generalforsamling.

Ovenstående forretningsorden er vedtaget marts 2014 og
og senest revideret og godkendt maj 2019