Menu Luk

Formål

Udformningen af acceptable samværsformer har til formål at tilgodese og beskytte mindreårige svømmere mod blufærdighedskrænkelse og i værste fald seksuelle overgreb.

Generelt
BHS informerer løbende trænere og ledere ved at tydeliggøre, hvad vi forstår ved sunde, fornuftige og normale samværsformer mellem klubbens medlemmer, trænere og ledere. Vi understreger over for vore trænere og ledere, at svømmeklubben tager emnet meget alvorligt.

Oplysninger om personer der er dømt for seksuelle overgreb på mindreårige er beskrevet i bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i det centrale kriminalregister § 36.

Svømmeklubben ønsker som udgangspunkt ikke at gennemføre en løbende kontrol af vore nuværende aktive trænere eller ledere, men der indhentes den såkaldt lovpligtige børneattest på alle instruktører i klubben.

Samværsformer
Ved samværsformer/-politik forstås:

  • Sober og ordentlig omgangstone, hvor ingen taler ydmygende, nedladende
    eller kommer med sjofle kommentarer til hinanden.
  • At børns blufærdighed respekteres, specielt i forbindelse med badning og
    omklædning.
  • At respektere et nej også i leg.
  • At sikre, at der som hovedregel er to trænere/ledere til steder under træning
    og under ture med overnatning.

Mistanke
Hvis der opstår mistanke om tilnærmelser/overgreb skal svømmeklubbens formand straks kontaktes. Det er væsentligt, at alle parter udviser diskretion for at undgå rygtedannelse og for at sikre at intet slipper ud til pressen, inden sagen bliver undersøgt og klarlagt.

Alle i BHS kan og bør være opmærksom på, hvordan andre svømmeinstruktører opfører sig ved at udvise sund dømmekraft og uden at forfalde til “heksejagt”. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem børn og voksne.

Overgreb
Konstateres det, at der er blevet begået blufærdighedskrænkelse eller et direkte seksuelt overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige bl.a. socialforvaltningen.

Samarbejdet med den pågældende svømmeinstruktør vil blive opsagt uden varsel og sagen vil blive anmeldt til politiet.

Umiddelbart derefter vil vi orientere svømmeklubbens medlemmer og forældre om sagen via vores hjemmeside WWW.BHSKLUB.DK for at undgå rygtedannelse. Vi vil efterfølgende også udsende en pressemeddelse til de trykte medier, hvor i vi i store træk informerer om sagen, indholdet i pressemeddelsen vil blive koordineret med politi/kommune, så der ikke er mulighed for senere sagsanlæg på grund af fejlinformation.

Vi gør opmærksom på, at alle spørgsmål fra medlemmer, forældre og pressen skal rettes til svømmeklubbens formand. Formandens navn, adresse og telefonnummer fremgår af hjemmesiden og informationsfolderen, som årligt udleveres til samtlige medlemmer af svømmeklubben.

Løbende vurdering af denne samværspolitik
For at sikre, at ovenstående samværspolitik til enhver tid er opdateret, vil den minimum 1 gang om året blive taget op på bestyrelsesmøde og/eller instruktørmøde. Svømmeklubben følger nøje udviklingen på området.