Menu Luk

Formands- og bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i BHS 27/02-18.

Endnu et år er gået, hvor vi skal gøre status over klubben, set i et aktuelt og fremtidsrettet perspektiv.

BHS er forsat en forening, hvor fællesskabet omkring interessen for svømning udgør klubbens fundament.
Aktuelt har vi ca. 1300 medlemmer, heraf ca. 110 frivillige, hvilket er et usædvanligt højt antal, når vi
sammenligner os med øvrige svømmeklubber – udenfor storbyerne.

Til samtlige instruktører skal der lyde en stor tak for jeres indsats og engagement i BHS.
Uden jeres indsats var der ingen klub.

Vi har i BHS forsat det princip, at det primært er voksne der er frivillige, men det er en stor glæde og
optimering af klubbens tilbud, at flere unge, ofte tidligere elitesvømmere, melder sig som instruktører og
dermed udvikler det svømmefaglige niveau.
Det er ud fra min betragtning en konsekvens af, at BHS har sat sig sine spor, uanset om man som svømmer
har afprøvet sit talent og mulighed for en svømmekarriere i andre klubber, der kan tilbyde et andet
træningsmæssigt niveau.
Disse svømmere er velkomne når de vender tilbage, idet de repræsenterer erfaring, og endvidere fungerer
de som gode rollemodeller for yngre svømmere.

Vi vil selvfølgelig opfordre alle vores instruktører til at deltage i svømmerelevante kurser, både i vores eget
regi, det som vi definerer som Spotkurser af en dags varighed, eller mere omfattende kurser i DGI/Svømme-
unionens regi.

Vi arbejder forsat med at forbedre og dermed også forenkle logistikken omkring medlemshåndtering.
Vi har desværre igen og igen måttet konstatere, at f.eks. systemet Conventus også har sine fejl og mangler,
herunder når eksempelvis mails ryger i SPAM.

Forrige år vedtog vi, ud fra en økonomisk betragtning, at vi selv ønskede at varetage de primære opgaver
omkring det administrative arbejde, hvilket aktuelt har betydet, at vi har fået mulighed for at iværksætte
andre aktiviteter og tiltag, der fordrer økonomisk råderum.
Denne besparelse har resulteret i, at det har været muligt at ansætte en cheftræner til diverse udvalgte hold.
En cheftræner, der samtidigt varetager livredningsansvaret i mange timer.
Aktuelt har vi mere end 60 svømmere, der svømmer på det som vi har defineret som udvalgte hold.
Men besparelsen betyder også, at vi kan fastholde tilbud og holdtyper, hvor søgningen ikke er stor, men
holdtyper som vi gerne vil fastholde, samtidig med at vi forsøger at iværksætte nye tiltag, herunder teknik-
træning for voksne. Klubbens ambition har altid været et ønske om en tiltrække bredden.

For mig som formand, der kommer i hallen 4 gange om ugen, herunder også som instruktør på såvel voksen,
som børnehold, er det en stor glæde, når der er aktivitet og glade svømmere i vandet.
Set ud fra det perspektiv, at vi modtager få henvendelse omkring vores måde at drive forening på, er det
bestyrelsens vurdering, at de tilbud som vi giver til vores medlemmer bærer præg af kvalitet. Dermed ikke
sagt, at der ikke er plads til forbedringer eller forandringer.
Vi må hele tiden forholde os både reflekterende og kritisk til BHS.

2017 blev året hvor vi, igen i et samarbejde med de øvrige brugere af vådhallerne, fremsatte et ønske om, at
blive ligestillet med brugere af tørhaller. Efter flere henvendelser og møder med bla Fritids-og kulturudvalget
er der truffet en beslutning om, at de førnævnte foreninger fra august 2018 får samme tilskud som brugere af
tørhaller.
Det betyder ikke, at det bliver gratis at benytte svømmehallerne, men der bliver en reduktion i klubbens udgift
til halleje, og med det aktuelle aktivitetsniveau betyder det, en reduceret udgift på mindst 80.000 kr om året
fra 2019. Det giver en økonomisk frihed, der skal komme medlemmerne til gode, bl.a. i form af nye tiltag.

Vores klub er forsat kendetegnet af at være et tilbud til alle, der har interesse for at dyrke svømning som en
fritidsaktivitet på alle niveauer, herunder også med inddragelse af det sociale perspektiv.
Det gælder aldersgruppen fra 0-85 år. Vi har således en ualmindelig stor gruppe af seniorsvømmere der bakkes
op af et stabilt trænerteam. Tak for jeres indsats.

For vores yngre svømmere er det lykkes klubben, at leve op til den kommunale målsætning om at fastholde
aldersgruppen over 10 år, uanset køn og etnicitet. Vores klub skal være kendetegnet af en positiv og åben
kommunikation med plads til alle.

Vores udvalgte hold ”gør det godt”, der er mange gode svømmeresultater og ikke mindst et godt sammenhold
blandt svømmerne, med plads til alle, uanset køn og talent.
Når svømmerne i marts 2018 tager afsted til LM, landsmesterskabet i svømning i Ikast, et af årets højdepunkter,
bliver det med 25 deltagere.
Godt gået. Det er det sted, hvor vores svømmere afprøver deres niveau med andre tilsvarende klubber.

Bestyrelsesarbejdet har også ændret karakter, da det at være i bestyrelsen nu medfører, at man som bestyrelses-
medlem udviser engagement og ansvarlighed for de arbejdsopgaver, som man har påtaget sig eller som er
beskrevet i klubbens forretningsorden. Vi er åbne over for nye ideer og selvfølgelig medlemmer der ønsker at
tage del i bestyrelsesarbejdet, ud fra det perspektiv, at den vigtigste ressource er vores instruktører.

Vi arbejder forsat på at udbygge et konstruktivt samarbejde med HIC, Hornsyld Idrætscenter, i de sammen-
hænge hvor der er sammenfaldende interesser og snitflader, herunder ”Den store badedag”.

Til samtlige instruktører, støtteforening og bestyrelsesmedlemmer.
Lad os sammen fastholde en forening hvor læring via leg er fundamentet for at udvikle svømmefærdigheder,
men også hvor vores medlemmer oplever at der sker en udvikling og der er kvalitet i undervisningen.

Tak for jeres indsats i indeværende sæson og vi håber, at I forsat vil være en del af klubben i den kommende sæson.

Rina Damsgaard Hansen, formand BHS