Bjerre Herreds svømmeklub
TELEFONTID - TORSDAG 17-18 : 2298 8161

Beretning

Formands-og bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i BHS 28/02-17.

Endnu et år er gået, hvor vi skal gøre status over klubben, set i et aktuelt og fremtidsrettet perspektiv.

BHS er forsat en forening, hvor fællesskabet omkring interessen for svømning udgør klubbens fundament.

Aktuelt har vi 1350 medlemmer, heraf ca. 100 frivillige, hvilket er et usædvanligt højt antal, når vi sammen-
ligner os med øvrige svømmeklubber.

Til samtlige instruktører skal der lyde en stor tak for jeres indsats og engagement i BHS.
Der har i sæson 16.2 og 17.1 været en række forhold omkring den administrative del, herunder medlems-
håndtering, hvor vi fra bestyrelsen har gjort os erfaring, der gerne skulle optimere den opgave i den
kommende sæson 17.2.

Tak til de instruktører, som har udvist tolerance og forståelse for de fejl som har opstået i den sammenhæng.
Vi har nu sammen med DGI fået afdækket de faldgruber der er i medlemshåndtering i Conventus, det
system som vi bruger til f.eks. holdopsætning m.v.

For mig som formand, der kommer i hallen ca. 4 gange om ugen, herunder også som instruktør på såvel
voksen, som børnehold, er det en stor glæde, når der er aktivitet og glade svømmere i vandet.
Set ud fra det perspektiv, at det er meget få henvendelser vi får fra svømmere eller deres forældre, er det
bestyrelsens vurdering, at det tilbud som vi giver til vores medlemmer bærer præg af kvalitet.
Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til forbedringer eller forandringer. Vi må hele tiden forholde os både
reflekterende og kritisk til BHS.

Vi har forsat tilbud til svømmere i alle aldre og med forskelligt ambitionsniveau. Vi har dog som bestyrelse
forsat en udfordring med at få nye medlemmer i aldersgruppen 30-50 år. På baggrund af bl.a. dette deltog
vi i en foreningsdag d. 5/2, hvor formålet var at øge interessen for svømning hos denne aldersgruppe.
Dette bør være et indsats område for den kommende bestyrelse.

For de af vore medlemmer, der har et ønske om at svømme på et mere eliteorienteret niveau, har vi nu
oprettet 4 holdtyper, hvor der er mulighed for at svømme fra 2 til 5 træningspas om ugen.
Blandt et flertal, i den siddende bestyrelse, er der enighed om, at det er et realistisk niveau for BHS, at tilbyde
konkurrencesvømning på. Vi har samtidig, efter vi har oprettet et tilbud – “Young Masters” – fået svømmere
tilbage eller nye medlemmer, der forsat ønsker at svømme konkurrenceniveau på det omfang som deres
uddannelse og fritidsinteresser tillader det. Vi ser det som en styrke og force for BHS, at de yngre svømmere
har gode rollemodeller, både i og uden for bassinnet.
En del af de svømmere vælger også at indgå som instruktører, så til jer velkommen i klubben.

Vi har nu 60 svømmere på de fire typer af udvalgte hold. Bestyrelsen har i den indeværende bestyrelsesperiode,
siden sidste generalforsamling, valgt at ansætte en deltidstræner til at varetage undervisningen af de nu fire
udvalgte hold, samt have ansvaret for tekniktræning for triatleter. Det er et ansættelsesforhold der falder inden
for en realistisk økonomisk ramme – med henvisning til årsregnskab for 2016-, idet dele af bestyrelsen nu har
overtaget ansvaret for hovedparten af den administrative del. Fra bestyrelsens side har det været en målsætning
at opnå stabilitet og kontinuitet i relation til trænerforholdet omkring de førnævnte holdtyper.
Tak til et aktivt trænerteam omkring denne del af vores forening.

Vi har, som forening, forsat et samarbejde med de øvrige brugere af vådhaller, for at kunne argumentere for, at
de foreninger der benytter vådhaller som minimum får samme tilskud som foreninger der bruger tørhaller
(de får aktuelt betalt hele udgiften), hvor brugere af vådhaller  – når tilskuddet jvnf Fritidsloven er fratrukket
har en egen udgift på 294 kr. Vi har efter første afslag i Fritids-og kulturudvalget rettet fornyet henvendelse,
hvori vi bl.a. argumenterer ud fra de politiske beslutninger der foreligger i relation til Seniorpolitik, Engagement
af Frivillige og foreningslivet, herunder at Hedensted Kommune skal være en kommune der sætter førnævnte
aktiviteter i højsæde. Aktiviteter der gerne skal rette sig mod bredden, både set ud fra alder, køn og etnicitet.
Der er samtidig på landsplan et ønske om at fastholde unge i fritidsaktiviteter, herunder sportsaktiviteter, der
ikke udelukkende er eliteorienteret. Vi har som forening en række tilbud, som vi mener kan matche de politiske
intentioner.

De førnævnte tiltag og beslutninger der har været truffet på bestyrelsesplan, der jvnf vedtægter fungerer som
foreningens øverste myndighed mellem to generalforsamlingen har internt i bestyrelsen givet anledning til en
del meningsudvekslinger. De beslutninger der er truffet, har der været flertal for blandt de fremmødte på besty-
relsesmøderne, hvor fremmødet har været afgørende for, at de givne beslutninger har kunne sættes til afstemning.

Bestyrelsesarbejdet har også ændret karakter, da det at være i bestyrelsen nu medfører, at man som bestyrelses-
medlem udviser engagement og ansvarlighed for de arbejdsopgaver, som man har påtaget sig eller som er beskrevet
i klubbens forretningsorden.

Efter at have deltaget i div. sammenhænge, der bl.a. omhandler det at skaffe frivillige til at drive en forening, er jeg
som formand stolt over, at vi aktuelt har formået ca. 100 frivillige. Det vækker opmærksomhed.
Det tager vi som udtryk for, at BHS er en klub, hvor det giver mening at bruge en del af sin fritid.
Vi skal alle bidrage til, at det forsat er den værdibærende norm. Samtidig skal det, at påtage sig en opgave, såvel som
instruktør eller som bestyrelsesmedlem forsat være båret af en gensidig tillid og ønske om et konstruktivt samarbejde.

Vi har forsat et ønske om at udbygge samarbejdet med de sammenlignelige klubber Koral, Tørring og Brædstrup
svømmeklubber, men hvor den enkelte klub bevarer sin integritet.
Aktuelt er der ikke tale om at vi indgår i et forpligtigende samarbejde med svømmeklubberne i f.eks. Horsens eller Vejle.

Til samtlige instruktører, støtteforening og bestyrelsesmedlemmer.
Tak for jeres indsats i indeværende sæson og vi håber, at I forsat vil være en del af klubben i den kommende sæson.

Rina Damsgaard Hansen, formand BHS

 

Print Friendly